Privacy Statement

Paulien Broekhuizen Massages, gevestigd aan Voorstraat 9 8861 BC Harlingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Paulien Broekhuizen is de Functionaris Gegevensbescherming van Paulien Broekhuizen Massages. Zij is te bereiken via info[@]massagestudiopaulien.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Paulien Broekhuizen Massages verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[@]massagestudiopaulien.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Paulien Broekhuizen Massages verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Paulien Broekhuizen Massages neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Paulien Broekhuizen Massages) tussen zit. Paulien Broekhuizen Massages gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Paulien Broekhuizen Massages verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Delen van persoonsgegevens met derden

Paulien Broekhuizen Massages bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.(7 jaar) Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie:Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Paulien Broekhuizen Massages en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[@]massagestudiopaulien.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Paulien Broekhuizen Massages wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Paulien Broekhuizen Massages neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]. Paulien Broekhuizen Massages heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: