Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Definities

 • Massage Studio Paulien, gevestigd te Harlingen, KvK-nummer 75684209, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als behandelaar.
 • Massage Studio Paulien, KvK-nummer 75684209.
 • De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan behandelaar zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van overige diensten en producten door of namens behandelaar waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door behandelaar in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 • Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 • Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3

Aanbod

 • Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Behandelaar is enkel gebonden aan de offerte wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.
 • Behandelaar kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4

Tarieven en betalingen

 • De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Behandelaar heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
 • Behandelaar heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 • Facturen dienen betaald te zijn binnen het aantal kalenderdagen aangegeven op de factuur, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Een betaling dient te allen tijde voor de behandeling voldaan te zijn.
 • Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van behandelaar op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5

Informatieverstrekking klant

 • Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Behandelaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 • Klant vrijwaart behandelaar voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 • Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
 • Behandelaar is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne of de algemene gezondheid in het geding komt.

Artikel 6

Uitvoering van de overeenkomst

 • Behandelaar voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Behandelaar is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
 • De data van sessies zullen onderling worden overeengekomen.
 • Alle behandelingen vallen onder de kennisneming van de contra-indicaties. Alle massages worden gegeven door een gediplomeerde masseuse. Deze persoon is geen arts en zal bij enige twijfel altijd doorverwijzen naar een fysiotherapeut of (huis)arts.
 • Wanneer klant al onder behandeling van een arts of therapeut is of gebruik maakt van medicijnen, dient de klant eerst te overleggen met de behandelend arts of een massage tijdens de behandelperiode toegepast mag worden.

Artikel 7

Regels gedurende de behandeling

 • De klant dient in gezonde gesteldheid op de afspraak te verschijnen. Inzake pandemieën zoals COVID-19 dient de klant vrij te zijn van: Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • Ten behoeve van de volledige behandeltijd dient de klant uiterlijk 5 minuten vóór de afspraak aanwezig te zijn in de massagepraktijk.
 • Tijdens een behandeling dient mobiele apparatuur te worden uitgeschakeld dan wel in stille modus worden geschakeld.
 • Klant wordt verzocht makkelijke kleding en zo min mogelijk sieraden te dragen.
 • Na de behandeling dient voldoende water te worden gedronken.
 • Massage Studio Paulien is een professionele massagepraktijk en biedt geen sensuele massages. Iedere suggestie in die richting leidt tot het stoppen van de behandeling. Klant dient te allen tijde ondergoed aan te houden.

Artikel 8

Wijziging en annulering gedurende de behandeling

 • Behandelaar is gerechtigd om tot 2 kalenderdagen voor de gemaakte afspraak deze te verplaatsen in overleg met de klant. Indien deze afspraak vooraf betaald is en niet binnen 1 kalendermaand na de originele afspraak voortgang kan hebben, zal de betaling worden gerestitueerd.
 • In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft behandelaar de mogelijkheid een sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van behandelaar, reglementen vanuit de overheid die de behandelaar noodzaken te stoppen en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de sessie noodzakelijk zijn.
 • Behandelaar maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. In geval een andere masseur wordt ingeschakeld zal te allen tijde toestemming aan klant worden gevraagd. Indien vervanging niet mogelijk of gewenst is, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Annulering van een afgesproken behandeling is tot 48 uur voor aanvang kosteloos, mits de annulering schriftelijk plaatsvindt; bij annulering tussen 24 en 48 uur wordt 50% van de behandeling doorberekend. Binnen 24 uur wordt de volledige behandeling doorberekend.
 • Verplaatsing van een afgesproken behandeling is tot 6 uur voor aanvang kosteloos. Indien de afspraak tussen 9.00 – 12.00 plaats vindt is een persoonlijke c.q. Telefonische verplaatsing mogelijk tot 21.00 uur de voorgaande dag. Binnen 6 uur gelden de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 8.3.
 • Indien klant zonder schriftelijke annulering niet beschikbaar is voor de geplande behandeling – een zgn. ‘no-show’ – is behandelaar gerechtigd naast de behandelingskosten tevens de gemaakte reis- en parkeerkosten door te berekenen aan klant.

Artikel 9

cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen kennen een geldigheidsduur van 24 maanden na afgiftedatum.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • Cadeaubonnen zijn uitsluitend inwisselbaar bij Massage Studio Paulien

Artikel 10

Aansprakelijkheid schade

 • Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 • Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.
 • Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Behandelaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.
 • Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschakelen en opvolgen van advies van een arts.
 • In het geval dat behandelaar een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door behandelaar aan klant in rekening is gebracht.
 • Klant vrijwaart behandelaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door behandelaar geleverde diensten en producten.

Artikel 11

Intellectueel eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten op de door behandelaar aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij behandelaar. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 • Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 • Bij inbreuk komt behandelaar een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door hem gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 12

Bijzondere bepalingen

 • Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 • Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 13

Herroepingsrecht

 • Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om een fysieke aankoop te ontbinden. Behandelaar heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
 • De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft aangekocht.
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor producten dan wel diensten anders dan fysieke producten.
 • Voor hygiënische producten geldt een beperking of opheffing van het herroepingsrecht.

Artikel 14

Verplichtingen bij herroeping

 • Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 • Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
 • Behandelaar stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
 • Behandelaar vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 15

Uitoefening van herroepingsrecht

 • Klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan de behandelaar dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
 • Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.
 • De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
 • De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van klant.

Artikel 16

Levering

 • Voor aankoop van fysieke producten gelden de volgende bepalingen: Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven.
 • Behandelaar is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 • Behandelaar verzendt geaccepteerde bestellingen die voor 16 uur zijn besteld dezelfde avond, tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.
 • Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Behandelaar levert enkel binnen Nederland.

Artikel 17

Klachten en garantie

 • Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan behandelaar.
 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslechtend in het arrondissement waarin behandelaar is gevestigd.